Privacy Policy

Osobní údaje zpracovávám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovaným osobních údajů, o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. Dbám na bezpečnost osobních dat, které mi předáváte. Zpracovávám je transparentně a korektně. K Vašim osobním údajům, které jsem od Vás získala, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředávám jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo případ ochrany našich právních zájmů.

 1. PLATNOST OD 25.5.2018
 2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Blanka Vašutová IČO 09654747, Nad Rybníčkem 1499/5, Říčany

 1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje v souvislosti s plněním smluv o zprostředkování a zajištění služeb, zákonnými povinnostmi, uděleným souhlasem a oprávněnými zájmy. Osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace a to v rozsahu:

 • Identifikační́údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, pasové údaje, číslo řidičského průkazu, vízum, národnost)
 • Kontaktní údaje (doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt)
 • Jiné (například platební údaje, SPZ automobilu, IP adresu, soubory cookies a další)
 • Osobní údaje zachycené fotografiemi a videi.

Vaše osobní údaje, které jsou správci dobrovolně svěřeny, jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Plnění zákonných povinností
 • Zajištění služeb
 • Archivnictví vedené na základě zákona
 • Zodpovězení́ dotazů (prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailu, online chatu, apod.)
 • Rozvoj obchodního vztahu a aktivit prostřednictvím zasílání informací a novinek o našich službách
 • Vyhodnocování webových stránek
 • Marketingové účely – např. zveřejnění fotografií z pobytu na webových stránkách a sociálních sítích.
 1. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zajištěním služeb a plněním smlouvy budou Vaše údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím stranám, a to dodavatelům služeb, zejména pak hotelům a ubytovacím zařízením, přepravním společnostem, zastupitelským úřadům cizího státu, průvodcům, pojišťovnám, externí účetní firmě nebo IT společnosti. V případě uskutečnění Vašeho zájezdu v destinaci mimo EU, jsou údaje předány v dané destinaci (třetí zemi). Mohu rovněž poskytnout Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci.

 1. ZPŮSOB A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce osobně. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. V zájmu ochrany Vašich osobních údajů používá potřebná bezpečnostní a technická opatření tak, aby nedošlo k zneužití neoprávněnými osobami, poškození, ztrátě, změně nebo zničení. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů je na dobu neurčitou, případně do ukončení činnosti správce.

 1. PRÁVA A SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako klienti, jejichž osobní údaje jsou správce zpracovává máte tato práva:

 • Právo být informován o účelu, o kategorii zpracovávaných údajů, o příjemci, kterému budou Vaše osobní údaje předány, o době zpracováníu údajů
 • V případě, že shledáte Vaše osobní údaje neaktuální, máte rovněž právo na doplnění a změnu osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na výmaz v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, osobní údaje byly získány protiprávně, je dána právní nebo zákonná povinnost nebo jste odvolali souhlas se zpracováním Vašich údajů. Správce může právo výmazu odmítnout, pokud má k zachování Vašich osobních údajů zákonnou povinnost
 • Právo na omezení zpracování údajů za předpokladu, že se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo že zpracovávám osobní údaje nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat
 • Právo na přenositelnost osobních údajů, které jste mi jako správci poskytli, jinému správci
 • Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce si vyhrazuje právo tyto zásady o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit nebo doplnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů Vám zašle na Vaši emailovou adresu, kterou jste poskytli.

 

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na mne můžete obrátit prostřednictvím e-mailu na b.vasutova@gmail.com.